• GRATIS GEPERSONALISEERD CADEAU BIJ AANKOOP VANAF 100€
  • GRATIS VERZENDING VANAF 75€
  • VERZENDING BINNEN 48U

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Davali Creations

B-2960 Brecht

davali-creations@outlook.com

+32 468 15 28 06

BE 0516.988.323

BNP Parisbas Fortis BE93 0018 6365 8067 – BIC GEBABEBB

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1     In deze voorwaarden van Davali Creations met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Van de Reydtlaan 16A, wordt deze verder aangeduid als Davali Creations en haar klanten/afnemers/resellers als klant.

1.2     Alle overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen tussen Davali Creations en klant zijn aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Davali Creations.

1.3     Naast deze algemene voorwaarden kunnen er afhankelijk van specifieke omstandigheden van transacties of werkzaamheden bijkomende bijzondere voorwaarden opgesteld worden. Deze bijkomende voorwaarden maken dan integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4     Elke klant die bij Davali Creations op welke wijze ook aankoopt dan wel een overeenkomst tot herstelling afsluit, dient deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.5     Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door Davali Creations.

Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Davali Creations te kennen en te aanvaarden. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst.

Artikel 2: Offertes

2.1     Offertes worden steeds vrijblijvend opgemaakt.

2.2     Prijsmededelingen en prijzen op websites zijn geen offerte.

Artikel 3 : Totstandkoming

3.1     Elke overeenkomst wordt steeds schriftelijk aangegaan, en is pas definitief na aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het goed.

Een begin van uitvoering van de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

3.2     Davali Creations verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Vermits het vqqk over gepersonaliseerde producten gaat, hangt de leveringsperiode af van het productieproces. 

3.3     Davali Creations behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Artikel 4: Grafisch materiaal, afbeeldingen en content - Productomschrijving

4.1     Alle afbeeldingen, video’s, technische eigenschappen, omschrijvingen, compatibele artikels of producten en gegevens van deze aard, zijn er om een zo goed mogelijk beeld te geven van het bedoelde product of dienst en geven geenszins het recht of aanleiding om een schadevergoeding en/of ontbinding van de koop te eisen.

4.2     Bovenstaande productomschrijving wordt zo waarheidsgetrouw mogelijk aangeboden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.3     Alle door Davali Creations ontwikkelde informatie in art 4.1 bedoeld, blijven eigendom van Davali Creations en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of op enigerlei worden vermenigvuldigd of op enigerlei worden gebruikt.

Artikel 5: Prijsbepalingen

5.1     Alle prijzen op de website van Davai Creations zijn inclusief BTW.  Verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de geafficheerde prijzen.

5.2     De verzendkosten variëren tussen de 6,00€ en 50,00€ gelet op het gewicht van de verzending, of de verzending als dan niet verzekerd dient verstuurd te worden en het land van bestemming.

5.3     Bepaalde prijzen/aanbiedingen kunnen in de tijd en aantal beperkt zijn. Dit wordt dan vermeld bij de prijsweergave.

5.4     Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 6: Verzending

6.1     Tenzij anders overeengekomen bepaalt Davali Creations op welke wijze de goederen worden verzonden, conform de prijzen, gewicht en land van bestemming.

6.2     Bij verzending naar een adres opgegeven door de klant, is de klant verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de goederen. Bij gebreke daaraan wordt de levering op risico van de klant gestockeerd bij de transporteur of teruggezonden naar Davali Creations.

6.3     Van zodra de bestelling verzonden wordt, wordt er een e-mal naar de klant verstuurd . Daarin wordt een trackingnummer vermeld zodat de klant de verzending online kan opvolgen.

Artikel 7: Leveringstermijn

7.1     De overeengekomen leveringstermijnen of aanvang/einde der werken worden enkel als inlichting gegeven en verbinden Davali Creations niet. Nooit kan vertraging aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige boete of schadevergoeding.

7.2     Indien de leveringstermijn meer dan 3 maanden bedraagt dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, per schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8: Betalingen

8.1     Betaling gebeurt elektronisch via overschrijving, krediet- of debetkaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.  Indien de klant verkiest te betalen bij ophaling, aanvaardt hij de verplichting tot betalen bij ophaling op het moment van sluiten van de overeenkomt, wie de webshop.

8.2     Alle betalingen door de klant dienen steeds tot vereffening van de oudste kosten en interesten en facturen, in dien volgorde ook al vermeldt klant een ander factuurnummer bij de referentie van de betaling.

8.3     Herstellingen in garanties of commerciële promoties geven geenszins recht op betalingsuitstel of een gedeeltelijke betaling.

Artikel 9:  Eigendomsvoorbehoud

9.1     Zolang er geen volledige betaling is gebeurd van een factuur blijven de goederen en diensten aangerekend op deze factuur eigendom van Davali Creations. Volledige betaling omvat ook eventuele interesten en kosten.

9.2     Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van Davali Creations de goederen vooraf te vervreemden, te verhuren of te verpanden.

9.3     Goederen of onderdelen daarvan die in herstelling of garantie zijn, worden of blijven eigendom van Davali Creations tot de kant de openstaande vorderingen heeft ingelost.

9.4     Alle risico’s na levering, gene uitgezonderd, o.a. diefstal, bevochtiging, beschadiging, enz. zijn ten laste van de koper, zelfs als deze nog niet betaald zijn.

Artikel 10: Klachten

10.1     De niet-conformiteit of de zichtbare gebreken moeten gemeld worden uiterlijk bij de afhaling of bij de levering en dit op straffe van verval. Klachten welke louter betrekking hebben op de factuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum aangetekend worden ter kennis gebracht.

Deze klacht dient duidelijk omschreven te worden. Na het verstrijken van deze termijn meent Davali Creations haar verplichtingen correct te hebben uitgevoerd en wordt de klant geacht de prestaties / factuur als correct te erkennen.

10.2     Klachten geven de klant nooit het recht de betaling van een factuur op te schorten.

10.3     Indien een klacht door Davali Creations gegrond wordt aangenomen dan heeft Davali Creations het recht volgende keuze te maken:

10.3.1     De factuur te herzien en de factuur aan te passen

10.3.2     Een evenwaardig alternatief te leveren.

10.3.3     De goederen op de factuur terug te nemen, de overeenkomst te ontbinden en de factuur te crediteren.

10.4    In geval van een klacht dient de klant aan Davali Creations de gelegenheid te geven eventuele gebreken te herstellen of een andere oplossing aan te bieden.

10.5     Terugzendingen van goederen gebeurt steeds op rekening en risico van de klant. Davali Creations aanvaardt terugzendingen enkel na schriftelijke goedkeuring door Davali Creations Goederen dienen steeds door de klant naar het adres van Davali Creations verzonden of geleverd te worden in originele verpakking en in de staat waarin Davali Creations de goederen naar de klant heeft geleverd.

10.6     Herstellingen kunnen niet teruggezonden worden ter creditering. Bij een defect aan een reparatie dient deze opnieuw aangeboden te worden.

Artikel 11: Garantiebepalingen

11.1     Davali Creations kiest met zorg en eerbied haar producten uit om deze met een optimale kwaliteit te kunnen aanbieden. Indien er toch problemen zouden zijn dan hanteren wij volgende garantievoorwaarden:

11.1.1    De wettelijke garantie van 2 jaar geldt bij verkoop van goederen aan consumenten. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt Davali Creations zich ertoe het defecte artikel of onderdeel kosteloos te vervangen of herstellen. Davali Creations behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.

11.2     Door de klant aan Davali Creations aangetoonde en aan Davali Creations verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden worden voor rekening van Davali Creations zo spoedig mogelijk hersteld of indien geen herstel mogelijk is omgeruild voor een ander product.

11.3     Op verbruiksgoederen geldt geen garantie, tenzij schriftelijk overeengekomen.

11.4     De klant dient de goederen welke onder garantie vallen op eigen kosten en risico terug te zenden. De goederen dienen steeds vergezeld te zijn van een kopie van de aankoopfactuur en/of met een correct ingevuld formulier.

11.5     Goederen in garantie worden niet gecrediteerd, tenzij deze niet vervangen of hersteld kunnen worden.

11.6    In volgende gevallen vervalt de garantie:

11.6.1     Het product is verwaarloosd.

11.6.2     Het product is gewijzigd door de klant zelf of een derde.

11.6.3     Een herstelling is door een derde behandeld of gewijzigd.

11.6.4     Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, foutieve aansluiting, montage, fysieke beschadiging, vochtschade of andere externe factoren.

11.6.5     Foutief of verkeerdelijk gebruik van het product.

11.6..6    Bij gebruik van ongeschikte accessoires.

11.6.7     Indien de klant op enige andere onachtzame wijze het product heeft gebruikt, of zelf of door een derde heeft proberen herstellen.

11.6.8     Bij verwijdering van de serienummers

Artikel 12:   Beperking van de aansprakelijkheid

12.1     Davali Creations, noch derden die zij betrokken ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke klant of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

12.2     Davali Creations is in ieder geval nooit aansprakelijk :

12.2.1     Wegens niet of laattijdige levering.

12.2.2     Voor informatie in documentatie, folders, website, offertes enz..

12.2.3     In geval van overmacht.

12.2.4     Indien de klant zijn product zelf of door een derde laat herstellen, of door onoordeelkundig gebruik.

12.2.5     Voor bedrijfsschade of daaruit voortvloeiende schade.

12.2.6     Voor schade veroorzaakt door software.

12.2.7     Voor enigerlei vorm van schade door dataverlies.

12.3     De klant zal Davali Creations vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Davali Creations.

12.4     De in deze opgenomen uitsluitingen in verband met beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Davali Creations.

Artikel 13: Overmacht

13.1     Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Davali Creations niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren, danwel aan Davali Creations niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de klant voor Davali Creations als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

13.2     Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Davali Creations, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Davali Creatons redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

13.3     Davali Creations heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Davali Creations is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Davali Creations gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Davali Creations behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.4     Indien uitvoering blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de klant echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 14: Verzakingsrecht

14.1     Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
14.2     Deze bepaling heeft enkel betrekking op verkopen aan klanten via de website van Davali Creations, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de klant en Davali Creations terwijl er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel VI 45 ev. Wetboek Economisch Recht. Is dit niet het geval, dan kan de klant zich niet beroepen op deze bepaling.

Een eventueel verzakingsrecht is onderworpen aan volgende voorwaarden:

14.2.1     De consument zoals gedefinieerd in het Wetboek Economisch Recht.

14.2.2     Het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor de klant besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd.

14.2.3     Het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken. De verzendkosten voor het terugsturen van het product is voor de klant.

14.3     De klant kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien dit wordt ingeroepen volgens de volgende formaliteiten:

14.3.1     Het verzakingsrecht moet binnen de veertien kalenderdagen worden uitgeoefend, de termijn waarbinnen Davali Creations op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven.

14.3.2     Indien het product reeds in het bezit is van de klant moet de klant het product binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel voor eigen rekening risico.

Artikel 15 : Aansprakelijkheid voor gebruik website

15.1     De website van de Davali Creations is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van Davali Creations. Davali Creations heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

15.2     Davali Creations heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

15.3     Davali Creations kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Artikel 16 : Bescherming van de privacy

16.1     Davali Creations behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

16.2     De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van Davali Creations.  Hiervoor kan de klant schriftelijk contact opnemen met Davali Creations.

Artikel 17:  Intellectuele eigendom

17.1     Alle onderdelen van de site van Davali Creations, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van Davali Creations en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van Davali Creations, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan Davali Creations.

Artikel 18: Betwistingen

18.1     Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van Davali Creations is gelegen.

 

 

Waar enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met de Belgische wet blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.
De voorwaarden worden op verzoek van koper kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder “Algemene voorwaarden”.